Vyhledávání
Rychlý kontakt

ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ s.r.o.

Ratibořická 12/1166

Tel.: +420 286 856 816

Email: info@prokancelar.cz

 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o. a zákazníka při dodávkách zboží uvedeného v internetovém obchodu esseltestore.cz, provozovaném společností  ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny právnické i fyzické osoby objednávající zboží u společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o.
 3. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.esseltestore.cz. Společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.
 4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řeší příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanským zákoníkem (dle ust. §52 odst.3), jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

II. Objednávání zboží

 1. Objednávka je společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o. zaslána prostřednictvím internetového obchodu.
 2. Zákazník je povinen uvést v objednávce veškeré údaje požadované v objednávkových formulářích nebo při registraci na internetovém obchodu.
 3. Nebude-li objednávka obsahovat požadované náležitosti, může být považována za neúplnou a společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o. se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k upřesnění anebo doplnění objednávky.
 4. Po doručení úplné objednávky společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o. zkontroluje, zda je požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje zákazníka. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o. zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

III. Kupní cena zboží

 1. Ceny v e-shopu jsou uvedeny bez DPH a s DPH a jsou vždy aktuální.

IV. Uzavření kupní smlouvy

 1. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o. podle čl. II. 1. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 43a a násl. Občanského zákoníku.
 2. K uzavření kupní smlouvy dochází:
  1. okamžikem doručení úplné objednávky společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o.
  2. převzetím objednaného zboží a podpisem daňového dokladu, dodacího listu, popř. přepravního listu (dle podmínek přepravní služby)

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

 1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za zboží při dodání (dobírka), případně platbou převodem na účet společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o. na základě vystavené zálohové faktury, která bude zákazníkovi zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce
 2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu uvedeného na daňovém dokladu.

VI. Podmínky dodání zboží

 1. Společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o. dodá zboží zdarma prostřednictvím přepravní služby na dohodnutou adresu v pracovní dny. Pouze v případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota nepřesáhne 1000 Kč bez DPH, činí dopravné 145 Kč včetně DPH.
 2. Není-li dohodnuto jinak, je obvyklá dodací lhůta 1 – 3 dny. V případě, že si dodávka vyžádá delší termín dodání, je zákazník bezodkladně informován.
 3. Spolu s dodaným zbožím dostane zákazník daňový doklad nebo dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží, jeho množství a kupní cena.

VII. Reklamace a záruční doba

 1. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalů a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat ihned, nejpozději však do druhého pracovního dne od převzetí zboží telefonicky. V případě nesouladu mezi zbožím objednaným a dodaným je zákazník povinen postupovat stejným způsobem.
 2. Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží do 14 pracovních dnů ode dne dodání zboží.
 3. Právo vrátit zboží musí zákazník uplatnit u společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o. písemně nejpozději poslední den stanovené lhůty. Zákazník je povinen při vrácení zboží vrátit i obal zboží, porušený pouze v rozsahu vybalení zboží a jeho prohlédnutí. Společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o. zajistí odvoz vráceného zboží na své náklady.
 4. Zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (podle § 52 odst. 3 Občanského zákoníku je spotřebitelem), má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží.
 5. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Na vybrané druhy zboží je poskytována záruční doba delší.
 6. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Není-li k výrobku vystaven záruční list nebo není-li označen razítkem a datem, postačuje pro reklamace a poprodejní servis předložení prodejního dokladu (faktury). Na vyžádání zákazníka potvrdí ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o. záruční list dodatečně.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z  internetového obchodu esseltestore.cz, provozovaného společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o.
 2. Písemnou dohodou mezi společností ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ, s.r.o. a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 31. 5. 2015